Ogłoszenia

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 5503/16 z wniosku Tomasza Piotra Wsolak - wykaz inwentarza po Czesławie Wsolak, podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:
„W dniu 5 września 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 5503/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Czesławie Wsolak PESEL 510809168103/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Czesławie Wsolak PESEL 51080916811 w dniu 17 stycznia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Kolonii Zadębce 8, 22-554 Trzeszczany.
Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c, czyli ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza".

Treść ogłoszenia - I Ns 5503/16